ข้อมูลโรงเรียนหรือสถานการศึกษา
ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0-4353-2478

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0-4358-1021
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา หนองตอกแป้น หนองบั่ววิทยา โทรศัพท์ 0-4353-2536

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา บ้านแวง

 

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา

 

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน กระดิ่งทอง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนา
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านงูเหลือม
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจานเตย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสาหร่าย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนแคน

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนตาล

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา เบญจคาม วิทยา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนผอุง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน ส้มโฮง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนดวน

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคัดเค้า

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสองชั้น
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียน โรงเรียนบ้านเปลือย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน บ้านห้างหว้า (คุรุรัฐประชาสรรค์)
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านลำโกน

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา บ้านค้อ - โนนสว่าง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา บ้านหนองบั่ววิทยา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา บ้านแดง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนเมืองจำปาขัน
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา บ้านปลาค้าว

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาง - หนองไผ่

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน เมืองทุ่งวิทยา
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน บ้านมหิงสาราม

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนห้วยหินลาด

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน บ้านยางเครือ - ด่านน้อย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนเมืองอารัมย์

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียน โสภาพพิทยาภรณ์
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนยาง
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตังหมอง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน ดอนแฮดวิทยา
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน บ้านสนาม
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหมอตา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน บ้านดอกไม้
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน บ้านโคก ( คุรุราษฎร์พัฒนา )

 


ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาหยวก ( ประชาสงเคราะห์ )

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนเดื่อ

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสระโพนทอง
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคูดินทราย

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหินกอง
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนหนองอีเข็ม

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิ
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน หงษ์ศรีอำนวยวิทย์
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนเจริญศึกษา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนเม็กหางเหย
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดงหัวเรือ ป่าม่วงวิทยา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหม้า วิทยา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเลิง
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน บ้านภูงา

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนยานาง

 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิ พิทยไพศาล
 

ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

                                                                                                             Home