ข้อมูลอู่ซ่อมรถ
                                  
 ร้านพงษ์ศักดิ์เซ็นเตอร์แม็กซ์
                
1. ร้านพงษ์ศักดิ์เซ็นเตอร์แม็กซ์
        1.  ชื่ออู่   ร้านพงษ์ศักดิ์เซ็นเตอร์แม็กซ์
        2.  ที่ตั้ง  หมู่ที่  9   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
        3.  โทรศัพท์  0 – 4358 – 1101
        4.  เจ้าของกิจการ  นายพงษ์ศักดิ์     มีภูงา
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมช่วงล่าง และจำหน่ายยาง – แม็กซ์   
        6.  เวลาทำงาน   08.30 – 19.00  น.
                                                          อู่ช่างแก้ว
                 
2.  อู่ช่างแก้ว      
        1.  ชื่ออู่   อู่ช่างแก้ว      
        2.  ที่ตั้ง   948  หมู่ที่  20   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4353 - 2381
        4.  เจ้าของกิจการ  นายแก้ว     มีภูงา   
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ทุกชนิด , ซ่อมช่วงล่าง
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 18.00  น.
                                                    อู่ช่างไมล์          
                  
 3.  อู่ช่างไมล์      
        1.  ชื่ออู่   อู่ช่างไมล์      
       2.  ที่ตั้ง   855   หมู่ที่  20   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 9941 - 2263
        4.  เจ้าของกิจการ  นายไมล์      พลภูงา    
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   รับเคาะ , พ่นสีรถยนต์           
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 19.00  น.
                                                   อู่ธเนตรยนต์        
                 
4. อู่ธเนตรยนต์     
        1.  ชื่ออู่   อู่ธเนตรยนต์          
        2.  ที่ตั้ง   577   หมู่ที่  20   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1584
        4.  เจ้าของกิจการ  นายทวีวัฒน์      ยางงาม
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์ , ช่วงล่างรถยนต์
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 18.00  น.
                                                            อู่ฟ้าใหม่
                 
5.  อู่ฟ้าใหม่  
        1.  ชื่ออู่   อู่ฟ้าใหม่    
        2.  ที่ตั้ง    438   หมู่  20   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 1768 - 3539
        4.  เจ้าของกิจการ  นายสัมฤทธิ์     ชุมมาตร
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   เคาะพ่นสีรถยนต์ , ประกอบรถยนต
        6.  เวลาทำงาน  08.00  -  18.00  น.
                                                 ร้านต้องลักษณ์คาร์แคร์     
                
6.  ร้านต้องลักษณ์คาร์แคร์
        1.  ชื่ออู่   ร้านต้องลักษณ์คาร์แคร์   
        2.  ที่ตั้ง   ถนนปัทมานนท์   หมู่ที่  13    ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1475
        4.  เจ้าของกิจการ  นายต้องลักษณ์     วงศ์ณรัตน์   
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์  ประดับยนต์รถยนต์
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 20.00  น.
7.  อู่โชคชัยยนต์   
        1.  ชื่ออู่   อู่โชคชัยยนต์    
        2.  ที่ตั้ง   239  หมู่ที่  2   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
        3.  โทรศัพท์  0 – 4358 – 0181
        4.  เจ้าของกิจการ  นายพิชัย       สุดชา   
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อม ปะผุ  เคาะ  พ่นสี  ทำช่วงล่าง
        6.  เวลาทำงาน  08.30 -  19.00  น.
8.  อู่สุบินยนต์    
        1.  ชื่ออู่   อู่สุบินยนต์      
        2.  ที่ตั้ง   378  หมู่ที่  2   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
        3.  โทรศัพท์  0 – 1739 – 1844
        4.  เจ้าของกิจการ  นายจันแสง     มาตย์วิเศษ
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่อง  ซ่อมช่วงล่าง
        6.  เวลาทำงาน  08.30 – 20.00  น.
9.  วิเชียรการช่าง
        1.  ชื่ออู่   อู่วิเชียรการช่าง
        2.  ที่ตั้ง   230/3  หมู่ที่  2   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
        3.  โทรศัพท์      ไม่มี  
        4.  เจ้าของกิจการ  นายวิเชียร     เจนสระคู  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   เคาะพ่นสีรถยนต์  เชื่อมโลหะ  
        6.  เวลาทำงาน  08.30 – 19.00 น.
10.  ร้านสมคิดยนต์   
        1.  ชื่ออู่   ร้านสมคิดยนต์  
        2.  ที่ตั้ง   230/2   หมู่ที่  2   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    ไม่มี  
        4.  เจ้าของกิจการ  นายสมคิด   พันธ์สำโรง    
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมรถจักรยานยนต์  ซ่อมเครื่องยนต์    
        6.  เวลาทำงาน  08.30 – 18.00  น.
11.  ร้านสุขเจริญยนต์  
        1.  ชื่ออู่   ร้านสุขเจริญยนต์  
        2.  ที่ตั้ง   876   หมู่ที่  20  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1528
        4.  เจ้าของกิจการ  นายทองสุข     เมืองสนาม  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมรถจักรยานยนต์  ซ่อมเครื่องยนต์ และจำหน่ายอะไหล่ใหม่
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 18.00  น.
12.  อู่ช่างกุ้ง       
        1.  ชื่ออู่   อู่ช่างกุ้ง       
        2.  ที่ตั้ง   757   หมู่ที่  2   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
        3.  โทรศัพท์    0 – 1263 - 3425
        4.  เจ้าของกิจการ  นายไพรัตน์     คงมั่น    
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ทุกชนิด และซ่อมช่วงล่าง    
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 19.00  น.
13. อู่ช่างแก้ว    
        1.  ชื่ออู่   อู่ช่างแก้ว ( สาขาสอง )
        2.  ที่ตั้ง   228   หมู่ที่  9    ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
        3.  โทรศัพท์    0 – 4353 - 2052
        4.  เจ้าของกิจการ  นายแก้ว     มีภูงา
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์หนัก , ซ่อมรถยนต์ , ช่วงล่าง
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 19.00  น.
14.  อู่สุวรรณกลกาล      
        1.  ชื่ออู่   อู่สุวรรณกลกาล      
        2.  ที่ตั้ง   บ้านไม่มีเลขที่ ( อยู่ติดกับอู่ช่างไมล์ )
       3.  โทรศัพท์    ไม่มี
        4.  เจ้าของกิจการ  นายบุญมี    เฉลิมพล  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   รับกลึงโลหะ , อะไหล่รถยนต์
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 19.00  น.
15.  ร้านแสนคำรวมยาง
         1.  ชื่ออู่   ร้านแสนคำรวมยาง
        2.  ที่ตั้ง   753   หมู่ที่  20   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1269
        4.  เจ้าของกิจการ  นางลำจวน     ดำขำ     
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ , จำหน่ายยางรถยนต์        
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 19.00  น.
16. อู่ช่างบู        
        1.  ชื่ออู่   อู่ช่างบู         
        2.  ที่ตั้ง   597   หมู่ที่  20   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0413
        4.  เจ้าของกิจการ  นายบู       พาหา   
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์ ,ซ่อมช่วงล่าง
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 19.00  น.
17.  ร้านสนองยานยนต์
        1.  ชื่ออู่   ร้านสนองยานยนต์   
        2.  ที่ตั้ง   795   หมู่ที่  1   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1276
        4.  เจ้าของกิจการ  นายสนอง      รัตนสกุลเกียรติ
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมรถจักรยานยนต์ , จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์  
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 18.00  น.
18.  อู่ประจักษ์ยนต์       
        1.  ชื่ออู่   อู่ประจักษ์ยนต์         
        2.  ที่ตั้ง   671   หมู่ที่  1  ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1611
        4.  เจ้าของกิจการ  นายประจักษ์     โสภัณนา  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์ , ช่วงล่างรถยนต์  
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 18.00  น.
19.  อู่ประมวลการช่าง
        1.  ชื่ออู่   อู่ประมวลการช่าง
        2.  ที่ตั้ง   243/2  หมู่ที่  2   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
        3.  โทรศัพท์  0 – 4353 – 2330
        4.  เจ้าของกิจการ  นายประมวล     นันทวง
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อม ปะผุ ทำสี  เคาะ  พ่นสี     
        6.  เวลาทำงาน  08.30 -  19.00  น.
20.  อู่ชัยการช่าง     
        1.  ชื่ออู่   อู่ชัยการช่าง  
        2.  ที่ตั้ง   485   หมู่ที่  5   ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0226
        4.  เจ้าของกิจการ  นายวิชัย         เสมา     
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ    เชื่อม , ซ่อมเครื่องช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด  
        6.  เวลาทำงาน  08.00  –  19.00  น.
21.  โรงกลึงนิพนธ์       
        1.  ชื่ออู่   โรงกลึงนิพนธ์     
        2.  ที่ตั้ง   184-5   หมู่ที่  9  ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0578
        4.  เจ้าของกิจการ  นายนิพนธ์        สาระคู  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์หนัก , กลึง เชื่อมโลหะ  
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
22.  โรงกลึงช่างศาสน์    
        1.  ชื่ออู่   โรงกลึงช่างศาสน์      
        2.  ที่ตั้ง   129   หมู่ที่  9     ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0444
        4.  เจ้าของกิจการ  นายธรศาสน์      สิงห์ทอง    
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ    กลึง เชื่อมโลหะ  ซ่อมรถไถนา        
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
23.  อู่ประสงค์การช่าง  
        1.  ชื่ออู่   อู่ประสงค์การช่าง   
        2.  ที่ตั้ง   594   หมู่ที่  20    ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1547
        4.  เจ้าของกิจการ  นายวิเชียร      สุดกัณหา    
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ    ปะผุ  เคาะพ่นสีรถยนต์  ต่อตัวถังรถยนต์   
        6.  เวลาทำงาน  08.00 – 19.00  น.
24.  อู่ประเจตน์ยนต์      
        1.  ชื่ออู่   อู่ประะเจตน์ยนต์     
        2.  ที่ตั้ง   441     หมู่ที่  3    ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1196
        4.  เจ้าของกิจการ  นายประเจตน์    ฤทธิมั่น     
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมเครื่องยนต์ , ช่วงล่างรถยนต์    
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
25.  ร้านเพ็งพานิช       
        1.  ชื่ออู่   ร้านเพ็งพานิช         
        2.  ที่ตั้ง    305    หมู่ที่  2     ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0430
        4.  เจ้าของกิจการ  นายบุญเพ็ง        จำปาสุข    
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมยนต์จักรยานยนต์  , ขายอะไหล่ทุกชนิด
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
26.  ร้านณรงค์ยนต์    
        1.  ชื่ออู่   ร้านณรงค์ยนต์      
        2.  ที่ตั้ง   9 – 10   หมู่ที่  1   ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4353 - 2208
        4.  เจ้าของกิจการ  นายดำรงค์       วงศ์อาจ  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ    ซ่อมรถจักรยานยนต์ , ขายอะไหล่ทุกชนิด
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
27.  อู่ช่างอู๋            
        1.  ชื่ออู่   อู่ช่างอู๋              
        2.  ที่ตั้ง   344   หมู่ที่  5    ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0750
        4.  เจ้าของกิจการ  นายณรงค์       พนมไสย์  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   เคาะพ่นสีรถยนต์ , ต่อแค๊ปรถยนต์     
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  19.00  น.
28.  ร้านพันธ์ยานยนต์     
        1.  ชื่ออู่   ร้านพันธ์ยานยนต์      
        2.  ที่ตั้ง   897/7   หมู่ที่  1     ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    ไม่มี
        4.  เจ้าของกิจการ  นายอำพันธ์        สุวรรณพันธ์  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมรถจักรยานยนต์  และจำหน่ายอะไหล่    
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
29.  ร้านลี่มอเตอร์    
        1.  ชื่ออู่   ร้านลี่มอเตอร์      
       2.  ที่ตั้ง   229/3    หมู่ที่  3   ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0774
        4.  เจ้าของกิจการ  นางชุตินันท์      พันธ์สระคู
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ    ซ่อมรถจักรยานยนต์ , จำหน่ายอะไหล่   
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
30.  ร้านช่างมอญ        
        1.  ชื่ออู่   ร้านช่างมอญ    
        2.  ที่ตั้ง   143   หมู่ที่  3    ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0070
        4.  เจ้าของกิจการ  นายอมร         สีมาพันธ์  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ     ซ่อมรถจักรยานยนต์      
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น
31.  ร้านชำนาญอะไหล่ยนต์  
        1.  ชื่ออู่   ร้านชำนาญอะไหล่ยนต์
        2.  ที่ตั้ง   442/4    หมู่ที่  20     ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 1450
        4.  เจ้าของกิจการ  นายชำนาญ         เทียมสิงห์  
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมยนต์จักรยานยนต์  , ขายอะไหล่ทุกชนิด
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
32.  อู่ช่างอ๊อด  
        1.  ชื่ออู่   อู่ช่างอ๊อด         
        2.  ที่ตั้ง   208   หมู่ที่  9   ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0431
        4.  เจ้าของกิจการ  นายรันดร        โทขัน   
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ    ซ่อมรถบรรทุกหนัก  , กลึงโลหะทุกชนิด  
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  19.00  น.
33.  อู่ ส.ตระกูล        
        1.  ชื่ออู่   อู่ ส.ตระกูล          
        2.  ที่ตั้ง   642/3-4   หมู่ที่  20    ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0124
        4.  เจ้าของกิจการ  นายสุระชา    หนูน้ำคำ
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมรถไถนา และซ่อมรถยนต์  
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  19.00  น.
34.  อู่สุวรรณภูมิศูนย์ล้อ    
        1.  ชื่ออู่   อู่สุวรรณภูมิศูนย์ล้อ      
       2.  ที่ตั้ง    642/1-2    หมู่ที่  20     ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4353 - 2675
       4.  เจ้าของกิจการ  น.ส.นิริมล       ดิษฐสุนนท์   
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ซ่อมช่วงล่างเบรคคลัช     
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  19.00  น.
35.  ร้าน ส.ดอนไพรการช่าง  
        1.  ชื่ออู่   ร้าน ส.ดอนไพรการช่าง  
        2.  ที่ตั้ง   819   หมู่ที่  20   ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 1873 - 8911
        4.  เจ้าของกิจการ  นายมานพ       เส็งดอนไพร
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ    ซ่อมรถไถ และจำหน่ายอะไหล่รถไถ     
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  18.00  น.
36.  ร้านอุดมพินิจ        
        1.  ชื่ออู่   ร้านอุดมพินิจ          
        2.  ที่ตั้ง   348/5    หมู่ที่  3    ต.สระคู   อ.สุวรรณภูมิ   จว.ร้อยเอ็ด
       3.  โทรศัพท์    0 – 4358 - 0120
        4.  เจ้าของกิจการ  นายทองดี       พันธ์ธา   
        5.  ลักษณะอู่ซ่อมรถ   ซ่อมรถจักรยานยนต์ จำหน่ายอะไหล่  ทำลูกกุญแจทุกชนิด  
        6.  เวลาทำงาน  08.00 -  19.00  น.
                    
                                                                                                           
Home