ทำเนียบหมู่บ้าน , ตำบล ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี 12 ตำบล 159 หมู่บ้าน

ตำบล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

สระคู

กลางใหม่

หลังศาล

เหนือ

กลาง

ใต้

น้ำคำน้อย

เหม้า

แวง

โพนสูง

สนาม

หนองตอกแป้น

กู่พระ โกนา

หนองยาง

หนองหว้า

หนองมั่ง

ดอนพิมาน

หินกอง

หินกอง

เล้าข้าว

สองชั้น

ตังหมอง

โพนพอุง

ขัดเค้า

ส้มโฮง

โพนดวน

หนองสระ

หนองอีเข้ม

สำโรงเหนือ

โพนละมั่ง

สองชั้น

หินกอง

โพนพอุง

ส้มโอง

นาใหญ่

นาใหญ่

นาน้อย

หนองจอก

ตาแหลว

เม็ก

หางเหย

งูเหลือม

ดงหัวเรือ

โพนยานาง

ป่าม่วง

ตาแหลว

ป่ายางชุม

ตาแหลว

ตาแหลว

นาใหญ่

 

หัวช้าง

ห้างหว้า

หนองงอม

หนองใหญ่

ดู่เก่า

ทุ่งน้อย

สำราญ

ลำโกน

น้ำเกลี้ยง

น้ำคำน้อย

หนองยางน้อย

ดอนดู่

โนนพัฒนา

 

 

 

 

ทุ่งกุลา

สาหร่าย

ดอนแคน

สังข์น้อย

ร่องสังข์

จาน

เตย

โนนตาล

โนนม่วง

ขวาว

สังข์ใหญ่

โนนสว่าง

เตย

เตย

เตย

 

 

ทุ่งหลวง

ตาหยวก

ตาหยวกน้อย

ร้านหญ้า

โพนเดื่อ

โนนสวรรค์

คูดินทราย

ทุ่งทรายทอง

สระโพนทอง

โนนสมบูรณ์

ตาหยวก

คูดินทราย
 

สระโพนทอง

ตาหยวกน้อย

โนนสะอาด

 ตาหยวก

 

ช้างเผือก

เปลือย

แดง

ช้างเผือก

ขี้กา

หนองบั่ว

ค้อ

คำพรินทร์

โนนสว่าง

ไทยเจริญ

โนนม่วง

ช้างเผือก

 

 

 

 

 

ทุ่งศรีเมือง

หนองเม็ก

ผือโป้ด

ท่าสมอ

หว่าน

หนองหูลิง

หนองตอ

ดงใหม่

แสบง

ดอนก่อ

หนองมะเขือ

ไผ่เงิน

 หนองเม็ก

 

 

 

 

เมืองทุ่ง

หนองควายอี  น้อย

ยางเครือ

หนองโค้ง

ด่านน้อย

หนองสิม

หนองพันมูล

ดงเมือง

ยางสวรรค์

 

 

 

 

       

ดอกไม้

ดอกไม้

ไร่

หมอตา

ภูงา

ยางเลิง

ยางเลิง

โคกทัพเก่า

เปลือย

โคก

ค้อ

หมอตา

ยางเลิง

ดอกไม้

โนนเลิง

 

 

จำปาขัน

โคกสมบูรณ์

โพนทัน

ปลาค้าว

โคกฮัง

ตำแย

ตาเณร

หนองจาน

หญ้าหน่อง

หนองมะดุม

หนอง
มะเหี่ยะ

หัวดง

โพนทัน

หนองโสน

 

 

 

บ่อพันขัน

เปลือยน้อย

หนองยาง

หนองหูลิง

ส่อง

แคน

หนองไผ่

เหล่าติ้ว

สุขสวัสดิ์

เหล่าติ้ว

 

 

 

 

 

 

 

สระคู

17

18

19

20

21

 

 

หนองข่า

ดอนสังข์

โพนครก

เมืองใหม่

บ้านกู่

 Home