ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

        สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 เดิมตั้งอยู่ดงช้างสาร หรือดงท้าวสาร “ ซึ่งเป็นคงเมืองเก่าสมัยขอม ” ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศใต้             
   ประมาณ   2 กิโลเมตร (หลังธนาคารออมสินปัจจุบัน) และย้ายมาตั้งที่ดงป่ากอ (ที่ตั้งปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2488 ส

  สภาพพื้นที่

     อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บนพื้นที่เป็นที่ราบ ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนหนึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 52 กิโลเมตร ห่างจากกรุงงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน 558 กิโลเมตร

  อาณาเขต

     ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเมืองสรวง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

     ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

     ทิศตะวันออก ติดต่อเขตกิ่งอำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพรและอำเภอโพนทราย

     ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  การปกครอง

    อำเภอสุวรรณภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 199 หมู่บ้าน  เทศบาล 5 เทศบาล อตบ. 10 อบต. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,107.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากรในพื้นที่ 118,419 คน จำนวนครัวเรือน 26,193 ครัวเรือน ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบพื้นที่ 6.79 ตารางกิโลเมตร ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชากร 726.50 คน

     สถานภาพกำลังพล

  - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร    กำลังอนุญาต 20 นาย   ตัวคนจริง 16  นาย

  - ตำรวจชั้นประทวน กำลังอนุญาต 123 นาย   ตัวคนจริง 114  นาย
     

  งานป้องกันปราบปราม สภ.สุวรรณภูมิ

  พ.ต.ท.ยุทธ  ไชยพล
  รอง ผกก.ปป. ฯ

  พ.ต.ท. พิชัย    มูลรัตน์
  พ.ต.ต.โสภิต  ลุนสำโรง
  สวป.ฯ

  ร.ต.อ.ชัยณรงค์    พูนดี
  ร.ต.ท.อนันต์    นามวิเศษ
  ร.ต.ท.ดิเรก     ศรีวะสุทธิ์
  ร.ต.ท.วิชาญ    คูเมือง
  รอง สวป.ฯ

ชุด ปส. ฯ
8 นาย

จราจร
10 นาย

ตู้ยาม 3 ตู้
12 นาย

สายตรวจรถจักรยานยนต์
16 นาย

สายตรวจรถยนต์
6 นาย

สายตรวจตำบล
20 นาย

วิทยุสื่อสาร
4 นาย

ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี
6 นาย

ธนาคาร 4 ธนาคาร
4 นาย

Home