โครงการหัวหน้าสถานีตำรวจนำชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์พบปะเข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน

ประจำเดือน   กันยายน   2549

1.   บ้านดอกไม้ หมู่ที่  1  ตำบลดอกไม้   อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันเสาร์ที่   9    กันยายน    2549  แต่เวลา  09.00  น.  ประกอบด้วย
      1.1  พ.ต.อ.ชิรญาณ        ปาจรียานนท์   ผกก.สภ.อ.สุวรรณภูมิ      หัวหน้าชุดปฏิบัติ
      1.2  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนาย                                         ประจำชุด
      1.3  ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกนาย                                   ประจำชุด
      1.4  สายตรวจตำบลดอกไม้ - หินกอง  ทุกนาย                             ประจำชุด
2.   บ้านภูงา  หมู่ที่  4   ตำบลดอกไม้   อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ในวันเสาร์ที่  16   กันยายน  2549  แต่เวลา  09.00  น.  ประกอบด้วย
      1.1  พ.ต.ท.ศุภวิทย์        สูติสงค์       สวป.สภ.อ.สุวรรณภูมิ            หัวหน้าชุดปฏิบัติ
      1.2  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนาย                                         ประจำชุด
      1.3  ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกนาย                                   ประจำชุด
      1.4  สายตรวจตำบลดอกไม้ - หินกอง  ทุกนาย                             ประจำชุด

3.   บ้านเปลือย   หมู่ที่  8  ตำบลดอกไม้    อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ในวันเสาร์ที่  23   กันยายน    2549  แต่เวลา  09.00  น.  ประกอบด้วย
      .1  พ.ต.ท.เพรียว       พิทักษ์ภูพันธ์  รอง ผกก.(สส.) สภ.อ.สุวรรณภูมิ            หัวหน้าชุดปฏิบัติ
      1.2  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนาย                                         ประจำชุด
      1.3  ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกนาย                                   ประจำชุด
      1.4  สายตรวจตำบลดอกไม้ - หินกอง  ทุกนาย                             ประจำชุด

4.   บ้านโนนเลิง    หมู่ที่  14   ตำบลดอกไม้    อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ในวันเสาร์ที่  30   กันยายน    2549  แต่เวลา  09.00  น.  ประกอบด้วย
      1.1  พ.ต.ท.ชาลบูลย์       บัณฑุวงศ์   รอง  ผกก.(ป.) สภ.อ.สุวรรณภูมิ            หัวหน้าชุดปฏิบัติ
      1.2  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนาย                                         ประจำชุด
      1.3  ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกนาย                                   ประจำชุด
      1.4  สายตรวจตำบลดอกไม้ - หินกอง  ทุกนาย                             ประจำชุด

 Home