นับตั้งแต่การจัดตั้งกรมตำรวจ และการรวม กรมตำรวจภูธร และกรมพลตระเวน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458
ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ ตามลำดับดังนี้

1. กัปตัน เอส.เย.เอมส์
พ.ศ. 2403-2435
2. พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)
พ.ศ. 2435-2440
3. นาย เอ.เย.ยาดิน
พ.ศ. 2440-2447
4. มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน
พ.ศ. 2447-2456
5. พลตรีพระยาวาสุเทพ
พ.ศ. 2456-2458
6. พล.ท.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ
พ.ศ. 2458-2472
7. พล.ต.ท. พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช )
พ.ศ. 2472-2475
8. พ.ต.อ. พระยาบุเรศผดุงกิจ (รวย พรหโมบล )
พ.ศ. 2475-2476
9. พ.ต.อ. พระยาอนุสรณ์ธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ )
พ.ศ. 2476-2479
10. พล.ต.อ. หลวงอดุล อดุลเดชจรัส
พ.ศ. 2479-2488
11. พล.ต.ท. พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ )
พ.ศ. 2488-2489
12. พล.ต.ต. พระพิจารณ์พลกิจ (ยู่เซ็ก ดุละลัมภะ )
พ.ศ. 2489-2490
13. พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ )
พ.ศ. 2490-2494
14. พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์
พ.ศ. 2494-2500
15. พล.ต.อ.ไสว ไสวแสนยากร
พ.ศ. 2500-2502
16. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
พ.ศ. 2502-2506
17. พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์
พ.ศ. 2506-2515
18. จอมพล ประภาส จารุเสถียร
พ.ศ. 2515-2516
19. พล.ต.อ. ประจวบ สุนทรางกูร
พ.ศ. 2516-2517
20. พล.ต.อ. พจน์ เภกะนันทน์
พ.ศ. 2517-2518
21. พล.ต.อ. ศรีสุข มหินทรเทพ
พ.ศ. 2518-2518
22. พล.ต.อ. มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
พ.ศ. 2519-2524
23. พล.ต.อ. สุรพล จุลละพราหมณ์
พ.ศ. 2524-2525
24. พล.ต.อ. ณรงค์ มหานนท์
พ.ศ. 2525-2530
25. พล.ต.อ. เภา สารสิน
พ.ศ. 2530-2532
26. พล.ต.อ. แสวง ธีระสวัสดิ์
พ.ศ. 2532-2534
27. พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
พ.ศ. 2534-2536
28. พล.ต.อ. ประทิน สันติประภพ
พ.ศ. 2536-2537
29. พล.ต.อ. พจน์ บุณยะจินดา
พ.ศ. 2537-2539
30. พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก
พ.ศ. 2539 - 16 ต.ค. 2541

:: ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ::
1. พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก
16 ต.ค. 2541- 2543
2. พล.ต.อ. พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
พ.ศ. 2543- 2544
3. พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์
พ.ศ. 2544- 2547
4. พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ
พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน

5. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์   เตมียาเวส

พ.ศ. 2550 - 2551

6. พล.ต.อ. พัชรวาท    วงษ์สุวรรณ

พ.ศ. 2551 - 2552

7.

 

Home