โครงการชุมชน  และมวลชนสัมพันธ์

ของ

สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ชื่อโครงการ                              โครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์
รหัสโครงการ                             ชป.  01  / 2550
หน่วยงานเจ้าของโครงการ         สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานรับผิดชอบ                   สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานสนับสนุน                     หน่วยงานภาคเอกชน

1. หลักการและเหตุผล

                    จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสังคม วัฒนาธรรมประเพณี  และวิถีชีวิตในหลาย ๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขของประชาชนในสังคม  
มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ งานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์     เป็นปฏิบัติการเชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน     และสถาปนาความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยมุ่งหมายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ช่วยเหลือการทำงานของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ให้บรรลุเป้าหมายภาระกิจหน้าที่  โดยงานชุมชนสัมพันธ์เป็นความพยายามหนึ่งในหลาย ๆ วิถีทางที่มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติดให้โทษ  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  อุบัติภัยต่าง ๆ
                 จากเหตุผลดังกล่าว  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จึงได้กำหนดแผนงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์     ไว้ในแผนแม่บท และยังธำรงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   ฉบับที่ 9  ( พ.ศ. 2545 – 2549 )  ตลอดจนแผนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   แม่บท ฉบับที่ 4 ( ปี 2545 – ปี 2549 )   ที่เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกตามหลักการ
ป้องกันนำการปราบปราม   ควบคู่กับหลักการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน    โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดดำเนินงานตามโครงการชุมชน  และมวลชน
สัมพันธ์  มีจุดมุ่งหมายแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย  ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อตำรวจ   แสดงถึงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมีระบบและต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างตำรวจกับประชาชน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีลักษณะนิสัยและรูปแบบวิถีชีวิตที่ดีงาม     เป็นผู้มีศีลธรรม    ระเบียบวินัย     และจิตสำนึกที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบ
      ต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย  มีความรู้ในการป้องกันตนเองและครอบครัว ชุมชน     ในด้านการป้องกันและเข้าใจปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย ยาเสพติด
      ให้โทษ และปัญหาต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง  และสามารถให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี
2.4 เพื่อขยายผลการปฏิบัติและพัฒนางานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคง
      ของชาติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน  สังคมมีความสงบสุขและเกิดความมั่นคง

3. เป้าหมาย

3.1 ทำการประสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  ตลอดจนการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
3.2 ธำรงไว้ซึ่งความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนกับตำรวจในพื้นที่เป้าหมายที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามโครงการชุมชน  และมวลชนสัมพันธ์
3.3 ให้ความรู้ความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน  องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม  เพื่อร่วมกันป้องกัน
      และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติดให้โทษ  อุบัติภัย  ปัญหาสตรี เด็กและเยาวชน  ปัญหาความมั่นคงภายใน

4. สถานที่ดำเนินการ

                   ( ตามผนวก  ก. )

5. การปฏิบัติ

5.1 จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  ดำเนินงานตามโครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์  เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์
      ( ตามผนวก  ข.)
5.2 จัดกำลังชุดปฏิบัติการชุมชน  และมวลชนสัมพันธ์  จำนวน  1  ชุด  โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร  เป็นหัวหน้าชุด 1 นาย และรองหัวหน้าชุด  จำนวน  1  นาย
      เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน–พลตำรวจ  9 นาย รวม 11 นาย   เข้าดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานชุมชน  และมวลชนสัมพันธ์  อย่างต่อเนื่องในหมู่บ้าน
      เป้าหมายที่ได้วางไว้

5.3 วิธีดำเนินการ

5.3.1 ออกพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่และร่วมกิจกรรม
5.3.2 การศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านชุมชน
5.3.3 การประชุมวางแผนกับผู้นำชุมชนและประชาชนรวมทั้งบุคคลากรในหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
5.3.4 การเตรียมจัดระบบงานและประเมินความพร้อม
5.3.5 การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและครอบครัว
5.3.6 การจัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน
5.3.7 การติดตามประเมินผลและการแก้ไข

5.4 กิจกรรม

5.4.1 ออกพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชนในชุมชนเป็นประจำและต่อเนื่อง  เพื่อให้รู้จักเป็นที่ยอมรับ  มีความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
5.4.2 ศึกษาข้อมูลชุมชนด้านความจำเป็นพื้นฐาน  ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  อุบัติภัย  ยาเสพติดให้โทษ  และสิ่งแวดล้อม
         โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนหรือประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสังเกตจดจำ  การออกแบบสอบถาม  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วนำมาแจก
         แจงข้อมูล
5.4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันของชุมชน
- กิจกรรมตามขนบธรรมเนียบประเพณีและวัฒนธรรม เช่น งานแต่งงาน งานบวช  งานบายศรีสู่ขวัญ  รดน้ำดำหัว  งานศพ  งานสงกรานต์  งานบุญบั้งไฟ  เป็นต้น
- กิจกรรมตามปกติตามวิถีชีวิตประจำวัน เช่น งานอาชีพ การเกษตร งานอดิเรก  การออกกำลังกาย การดนตรี  การกีฬา  เป็นต้น
- กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น การพัฒนาการจัดระเบียบหมู่บ้าน งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  การทำรั้วบ้าน  ป้ายชื่อบ้าน  ป้ายชื่อเจ้าของบ้าน  ป้ายต่าง ๆ
  เป็นต้น
- กิจกรรมช่วยบริการ   เช่น  โครงการครู  5 นาที   การตัดผมนักเรียน   การบริการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า  เครื่องมือการเกษตร โดยการติดต่อกับส่วนราชการอื่น
  เข้าไปแนะนำให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
 5.4.4    การร่วมปรึกษาหารือกับผู้นำท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้อง   เช่น   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  กรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ฝ่ายสวัสดิการและสังคม ของหมู่บ้านรวมทั้งผู้นำอื่น ๆ เช่น หัวหน้า กลุ่มครู ผู้นำศาสนา เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนหรือวางโครงการจัดทำกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อุบัติภัย  ยาเสพติดให้โทษ  และเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ รวมกัน  โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้นัดหมาย และเป็นเจ้า
ของเรื่อง ชุดชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้ติดต่อประสานงาน  และอำนวยความสะดวก พร้อมสนับสนุนในส่วนที่นอกเหนือขีดความสามารถของผู้นำชุมชน
5.4.5  การเตรียมและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานชุดชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  กำลังพล ระบบงาน วางแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ
กระชับสอดคล้องเหมาะสม  วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น
5.4.6  ชุดปฏิบัติการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์  จัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน    ให้ตำรวจกับประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา  และจัดวางระบบประสานความร่วมมือที่ดีและมีประ-สิทธิภาพ  โดยการจัดระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน และตำรวจ ขอความร่วมมือและชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองดี ตลอดจนวิธีการแจ้งข่าวสารให้ตำรวจ จัดตู้รับข่าวสาร ความคิดเห็น และข่อเสนอแนะของประชาชน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดระบบข้อมูลข่าวสาร
และการสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้ข่าวสารเป็นสำคัญ
5.4.7  ติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการที่ได้ทำเป็นโครงการและกิจกรรมไปแล้วว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดแล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขแผนงาน และแผนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ต่อไป
        -  สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และบันทึกในการเก็บข้อมูล ผลกระทบต่าง ๆ จากการดำเนินงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์
        -  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิจัยหรือสถาบัน เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัยใกล้เคียง       ให้ช่วยเหลือดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ
        -  ประชุมปรึกษาหารือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นำกลุ่ม กรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งประชาชน  เพื่อให้แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ
        -  จัดสัมมนาระหว่างผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร โครงการ นักปฏิบัติ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป

6. งบประมาณ

6.1 ใช้งบประมาณตามโครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์  ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.2 ใช้งบประมาณของหน่วย
6.3 งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

7. ระยะเวลาการดำเนินการ

                ดำเนินการใน  5  หมู่บ้านเป้าหมาย โดยเริ่มดำเนินการ  ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  2549   ถึง วันที่  30  กันยายน   2550

8. การรายงาน

8.1 ให้ชุดปฏิบัติการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์  รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิ   ทราบก่อนและหลังเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย
8.2 ให้เจ้าหน้าที่งานธุรการงานชุมชน  และมวลชนสัมพันธ์  ให้สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานในแต่ละงวด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เป็นการลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน  ทำให้งานชุดชุมชน และมวลชนสัมพันธ์    ขยายมากขึ้น
9.2 ประชาชาเกิดความเสื่อมใสศรัทธา  และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   และ จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดียิ่งขึ้น
9.3 ภาพพจน์ตำรวจดีขึ้นในสายตาของประชาชน
9.4 ทำให้ประชาชนมีบทบาทในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
9.5 จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย ยาเสพติดให้โทษ  และความมั่นคงของชาติ  
      สังคมชุมชนมีความสุข

พันตำรวจตรี                                 ผู้เขียนโครงการ

                      ( สุบัน    จันทะคาม )

   สารวัตรธุรการ รองหัวหน้าชุดชุมชน และมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

 พันตำรวจโท                                 เสนอ / เห็นชอบโครงการ

                    ( ศุภวิทย์    สูติสงค์ )

 สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

  พันตำรวจโท                                  เสนอ / เห็นชอบโครงการ

                     ( ชาลบูลย์    บัณฑุวงศ์ )

 รองผู้กำกับการ(ฝ่ายป้องกันปราบปราม) หัวหน้าชุด ฯ สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

  พันตำรวจเอก                               ผู้อนุมัติโครงการ

                      ( ชิรญาณ   ปาจรียานนท์ )

      ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ
 

ผนวก  ก.  สถานที่ดำเนินการ  หมู่บ้านเป้าหมาย  จำนวน  5  หมู่บ้าน

ประกอบ : โครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

------------------------------

รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย  มีดังต่อไปนี้

1.   บ้านผือโป้ด  หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งศรีเมือง  อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
2.   บ้านดอนแคน  หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งกุลา  อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
3.   บ้านคูดินทราย  หมู่ที่  11  ตำบลทุ่งหลวง   อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
4.   บ้านส้มโฮงเหือ  หมู่ที่  11  ตำบลหินกอง   อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
5.   บ้านปาม่วง  หมู่ที่  10  ตำบลนาใหญ่   อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
     

                                                                                              พันตำรวจเอก

                     (  ชิรญาณ   ปาจรียานนท์  )

                                                                                                             ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ


ผนวก  ข.     คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์

ประกอบ     โครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิ

        เพื่อให้การดำเนินงานด้านชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  ตอบสนอง
นโยบายงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการชุมชน และมวลชน
สัมพันธ์  ดังต่อไปนี้

1. พ.ต.อ.ชิรญาณ    ปาจรียานนท์ ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ              เป็นผู้อำนวยการ
2. พ.ต.ท.ชาลบูลย์   บัณฑุวงศ์   รอง ผกก.(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ    เป็นรองผู้อำนวยการ
3. พ.ต.ท.ศุภวิทย์     สูติสงค์  สวป.สภ.สุวรรณภูมิ                      เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
4. ร.ต.อ.ธีระศักดิ์    จันทรประทักษ์ รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5. ร.ต.อ.ศุภชัย        ทีโย     รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ                เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
6. ด.ต.อำนวย          ศรีตะวัน  ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ          เป็นกรรมการและเลขา ฯ

7. ด.ต.บุญจันทร์      สมสิงห์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ            เป็นกรรมการ

8. ด.ต.เด่นพงษ์       พงษ์สุริยะฉาย ผบ.หมู่(ป.)สภ.สุวรรณภูมิ   เป็นกรรมการ

9. จ.ส.ต.(ญ)จุลจิรา  จุลเหลา   ผบ.หมู่(ธร.) สภ.สุวรรณภูมิ          เป็นกรรมการ

        ให้คณะอำนวยการงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ  มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย และแผนงานควบคุมดูแลตลอดทั้ง
อำนวยการ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามโครงการนี้

                                                         พันตำรวจเอก

                                                                               ( ชิรญาณ     ปาจรียานนท์ )

                                                                        ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ
 

ผนวก  ค.    กำลังชุดปฏิบัติการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

ประกอบ     โครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์  ประจำปี  2550

                ชุดปฏิบัติการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ   ประจำปี  2550   ประกอบด้วย. –

1. พ.ต.ท.กิตติพงษ์   ขวัญเสน่ห์       รอง ผกก.(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ    หัวหน้าชุด ฯ
2. ร.ต.อ.สุบัน          จันทะคาม        รอง สว.ธร. สภ.สุวรรณภูมิ        รองหัวหน้าชุด ฯ
3. ด.ต.ประพันธ์ จินาศรีพูล      ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ                ประจำชุด
4. ด.ต.บุญยืน           พันธุวงศ์       ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ          ประจำชุด
5. ด.ต.สวิง             กุลนาจันทร์     ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ          ประจำชุด
6. ด.ต.สวัสดิ์          วงศ์สอน         ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ   ประจำชุด
7. ด.ต.สุเมธ                สงวนรัตน์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.อุวรรณภูมิ         ประจำชุด
8. ด.ต.เอกพล       วงศ์น้ำคำ           ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ  ประจำชุด
9. จ.ส.ต.ไพฑูรย์        อ่อนภูงา        ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ         ประจำชุด
10. จ.ส.ต.อุดร          สันฐาน          ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ          ประจำชุด
11. จ.ส.ต.ฉัตรเพชร        เนื้อสะอาด        ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ ประจำชุด

                                                 ตรวจแล้วถูกต้อง

                    พันตำรวจเอก

                                           ( ชิรญาณ     ปาจรียานนท์ )

                         ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

Home