โครงการครู  5  นาที

ของ

สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

 

ชื่อโครงการ                              โครงการครู   5   นาที

รหัสโครงการ                             ชจ  02  / 2550

หน่วยงานเจ้าของโครงการ             สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

1. หลักการและเหตุผล

               สภาพเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองเราเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ได้ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมทางสังคมเกิดการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวและชุมชนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   สังคม อย่างรวดเร็วทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป   เยาวชนตก
อยู่สภาพครอบครัวแตกแยก  ขาดความรัก   ความอบอุ่น   และการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดทำให้เด็กมีความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าถูกทอดทิ้งขาดผู้เอาใจใส่เหลียวแลจาก
ผู้ปกครอง   ปัญหาเหล่านี้นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภาพสังคมในปัจจุบันไม่ว่าในเมืองใหญ่หรือมีความเจริญ จะเห็นว่ามีสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุขมากมาย
หรือแม้แต่ห้างสรรพสิ้นค้าต่าง ๆ ก็ได้กลายเป็นแหล่งชุมชนของเด็กและเยาวชนที่เกิดค่านิยมใหม่    และถูกมอมเมาด้วยอบายมุขและสิ่งเสพติดในเด็ก  เยาวชน  
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ประเทศชาติต้องประสบกับปัญหาสังคมอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
สุวรรณภูมิ  ได้ตระหนักถึงพิษภัยของ  “ยาเสพติดให้โทษ โดยเฉพาะยาบ้า”  กำลังแพร่ระบาดในสถานศึกษาอย่างหนักและยังพบปัญหาอบายมุข   สิ่งมอมเมาอย่างอื่น
ได้แก่การพนัน   สื่อลามกและการทะเลาะวิวาท   อันเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนที่ต้องได้รับการป้องกันแก้ไข  รวมถึงการให้การดูแลเอาใจใส่จากสังคมทุก
รูปแบบ  เพื่อเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
                สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ   จึงได้จัดทำโครงการครู   5  นาที   เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาและสนองตอบนโยบาย
การป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย

2.1  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคณะข้าราชการตำรวจกับผู้บริหาร ครู อาจารย์ สร้างแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาให้
       บรรลุเป้าหมาย
2.2  เพื่อสร้างความคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียน   นิสิต   นักศึกษา   และเยาวชน    มีภูมิคุ้มกันกันสารเสพติด    การพนัน สื่อลามก การทะเลาะวิวาท  ให้หมดไปจาก
       สถานศึกษา
2.3 เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2.4 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสีขาว”

 3. เป้าหมาย

              กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชนวัยเรียน  ในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม  ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

4. การปฏิบัติ

             จัดกำลังชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์  จำนวน  1  ชุด  โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าชุด  จำนวน  2  นาย  เจ้าหน้าที่ประจำชุดชั้นประทวน –
พลตำรวจ  จำนวน  9  นาย  รวมเป็น 11 นาย  เข้าดำเนินการตามขั้นการปฏิบัติ  ตามโครงการครู  5  นาที  อย่างต่อเนื่องที่ได้วางไว้   (ตามผนวก  ก.)

5. วิธีการดำเนินการ

5.1  ให้สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ    จัดชุดชุมชนสัมพันธ์     ไปดำเนินการบรรยายให้ความรู้   ในสถานศึกษาตามข้อ 3 อย่างน้อยสัปดาห์ละ  2  ครั้ง  
       หัวข้อบรรยายข้อ  6
5.2 ให้ประสานการปฏิบัติกับสถานศึกษาเพื่อกำหนดวันเวลา  ในการปฏิบัติล่วงหน้า
5.3 ใช้เวลาบรรยายดังกล่าวในช่วงหลังเคารพธงชาติ  ก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเช้า  เวลาที่กำหนด    5  นาที หรือพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยประสาน
      กับสถานศึกษากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.4  เมื่อได้ดำเนินการตามโครงการแล้วให้รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนให้ ภ.จว.ร้อยเอ็ด  ทราบ

6. หัวข้อที่บรรยาย

6.1  ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการป้องกัน
6.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
6.3 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระทำผิด
6.4 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก เยาวชน  และสตรี
6.5 ความรู้เกี่ยวกับการล่อล่วงเด็กหญิงเพื่อการค้าประเวณี
6.6 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
6.7 การแจ้งข่าวอาชญากรรมอย่างปลอดภัย

7. ระยะเวลาดำเนินการ

7.1  ช่วงระหว่างเดือน  พฤศจิกายน  2549 –  กุมภาพันธ์  2550   จำนวน  8  โรงเรียน
7.2   ช่วงระหว่างเดือน  มิถุนายน  2550 -  กันยายน  2550    จำนวน  8  โรงเรียน

8. งบประมาณ

               ใช้งบประมาณของหน่วย

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  ข้าราชการตำรวจกับข้าราชการครู  เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
9.2 ข้าราชการตำรวจกับคณะครู อาจารย์  มีรูปแบบการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นแนวเดียวกัน  สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของสารเสพติด
      ได้ในระดับหนึ่ง
9.3  นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน  มีความรู้เท่ากัน  ผู้ขายยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  มีภูมิคุ้มกันตนเองได้เป็นอย่างดี  และเลิกเสพ
      สารเสพติดในที่สุด

10. การประเมินผลและการรายงาน

10.1  ติดตามประเมินผล    และการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ   ที่เป็นผลจากการที่ได้ทำเป็นโครงการและกิจกรรมไปแล้วว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดแล้ว
        นำมาปรับปรุงแก้ไขแผนงาน และแผนปฏิบัติการตามโครงการครู  5  นาที
10.2 สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการครู 5 นาที ของชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์  ทุกวันที่  13  ของเดือนถัดไปส่ง  ภ.จว.ร้อยเอ็ด
        ต่อไป

ร้อยตำรวจเอก                            ผู้เสนอโครงการ

                   ( สุบัน     จันทะคาม )
      รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

พันตำรวจโท                              เห็นชอบโครงการ

                 ( ศุภวิทย์     สูติสงค์ )
 สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

พันตำรวจโท                              เห็นชอบโครงการ

                 ( ชาลบูลย์     บัณฑุวงศ์  )
รองผู้กำกับการ (ฝ่ายป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

  พันตำรวจเอก                                          ผู้อนุมัติโครงการ

                      ( ชิรญาณ     ปาจรียานนท์ )
    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

รายการผนวก

ผนวก  ก.        รายชื่อชุดปฏิบัติการชุดชุมชน  และมวลชนสัมพันธ์

 

ผนวก  ก.        รายชื่อชุดปฏิบัติการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์

ประกอบ  โครงการครู  5  นาที  สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

            ชุดปฏิบัติการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ออกปฏิบัติตามโครงการและติดตามประเมินผล     ประกอบด้วย

1. ร.ต.อ.สุบัน          จันทะคาม        รอง สว.ธร. สภ.สุวรรณภูมิ             หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
2. ด.ต.ประพันธ์      จินาศรีพูล        ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ              ประจำชุด
3. ด.ต.บุญยืน           พันธุวงศ์        ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ              ประจำชุด
4. ด.ต.สวิง             กุลนาจันทร์       ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ              ประจำชุด
5. ด.ต.สวัสดิ์                วงศ์สอน      ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ              ประจำชุด
6. ด.ต.สุเมธ                สงวนรัตน์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ               ประจำชุด
7. ด.ต.เอกพล        วงศ์น้ำคำ         ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ               ประจำชุด
8. ด.ต.ถาวร                 สิทธิสาร     ผบ.หมู่(จร.) สภ.สุวรรณภูมิ             ประจำชุด
9. จ.ส.ต.ไพฑูรย์        อ่อนภูงา        ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ              ประจำชุด
10. จ.ส.ต.อุดร          สันฐาน           ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ              ประจำชุด
11. จ.ส.ต.ฉัตรเพชร   เนื้อสะอาด    ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ              ประจำชุด

                     ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก

                  ( ชิรญาณ     ปาจรียานนท์ )
           ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ

Home