การใช้คำย่อในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลักษณะที่ 54
บทที่ 8

การใช้คำย่อในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

........................................

                                                  3.2 คำย่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนราชการ
คำย่อ
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สง.ผบ.ตร.
     สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
สลก.ตร.
     กองการเงิน
กง.
     กองการต่างประเทศ
ตท.
     กองกำลังพล
กพ.
     กองงบประมาณ
งป.
     กองบินตำรวจ
บ.ตร.
     กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน
กพจ.
     กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
กพป.
     กองพลาธิการและสรรพาวุธ
พธ.
     กองวิจัยและพัฒนา
วจ.
     กองวินัย
วน.
     กองสารนิเทศ
สท.
     กองสวัสดิการ
สก.
     ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปก.ตร.
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
สง.ก.ต.ช.
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บช.น.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองบังคับการตำรวจจราจร
บก.จร.
     กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9
บก.น.1-9
     กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
บก.ตปพ.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
     ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
ศดส.
     ศูนย์สืบสวน
ศส.
ตำรวจภูธรภาค ...
ภ. ...
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     ตำรวจภูธรจังหวัด ...
ภ.จว. ...
     ศูนย์ความมั่นคง
ศม.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
     ศูนย์ฝึกอบรม
ศฝร.
     ศูนย์สืบสวนสอบสวน
ศสส.
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บช.ก.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองบังคับการตำรวจทางหลวง
บก.ทล.
     กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
บก.ทท.
     กองบังคับการตำรวจน้ำ
บก.รน.
     กองบังคับการตำรวจรถไฟ
บก.รฟ.
     กองบังคับการทะเบียน
บก.ท.
     กองบังคับการปราบปราม
บก.ป.
     กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บก.ปทส.
     กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
บก.ปดส.
     กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
บก.ปปป.
     กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
บก.ปศท.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
     ศูนย์ฝึกอบรม
ศฝร.
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บช.ปส.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1
บก.ปส.1
     กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2
บก.ปส.2
     กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3
บก.ปส.3
     กองบังคับการสอบสวน
บก.สส.
     ศูนย์การข่าว
ศข.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
บช.ส.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
บก.ส.1
     กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2
บก.ส.2
     กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3
บก.ส.3
     ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง
ศขก.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
       ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว
ศพข.
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สตม.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
บก.ตม.กทม.
     กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ
บก.ตม.ทอช.
     ศูนย์ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง
ศข.ตม.
     ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาค ...
ศตม.ภ. ...
     ศูนย์สืบสวนสอบสวน
ศสส.
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
บช.ตชด.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1
บก.ตชด.ภาค 1
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
บก.ตชด.ภาค 2
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3
บก.ตชด.ภาค 3
     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4
บก.ตชด.ภาค 4
     กองบังคับการฝึกพิเศษ
บก.กฝ.
     กองบังคับการสนับสนุน
บก.สสน.
     กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
บก.สอ.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
กมส.
     ฝ่ายอำนวยการ
ฝอ.
     กองนิติการ
นก.
     กองคดีอาญา
คด.
     กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
คพ.
     สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
สบส.
สำนักงานจเรตำรวจ
จต.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองตรวจราชการ 1
กต.1
     กองตรวจราชการ 2
กต.2
     กองตรวจราชการ 3
กต.3
     กองตรวจราชการ 4
กต.4
     กองตรวจราชการ 5
กต.5
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
สง.นรป.
     ฝ่ายอำนวยการ
ฝอ.
     ฝ่ายแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัย
ฝผ.
สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
สนว.ตร.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     กองพิสูจน์หลักฐาน
พฐ.
     กองวิทยาการ 1
วท.1
     กองวิทยาการ 2
วท.2
     กองวิทยาการ 3
วท.3
     กองวิทยาการ 4
วท.4
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
     ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์
ศพน.
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สทส.
     ฝ่ายอำนวยการ
ฝอ.
     กองตำรวจสื่อสาร
สส.
     กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ทว.
     ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี
ศตท.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
ศทก.
กองบัญชาการศึกษา
บช.ศ.
     กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา
อมศ.
     กองการสอบ
กส.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง
ศฝก.
     สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
สบพ.
โรงพยาบาลตำรวจ
รพ.ตร.
     กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
     วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
วพ.
     สถาบันนิติเวชวิทยา
นต.
     โรงพยาบาลดารารัศมี
ดร.
     โรงพยาบาลนวุตสมเด็จย่า
นย.
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รร.นรต.
       กองบังคับการอำนวยการ
บก.อก.
       กองบังคับการบริการการศึกษา
บก.บศ.
       กองบังคับการปกครอง
บก.ปค.
       กองบังคับการวิชาการ
บก.วก.
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
สง.ก.ตร.
     ฝ่ายอำนวยการ
ฝอ.
     กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
ตป.
     กองพัฒนาระบบตำแหน่งและบริหารงานบุคคล
พน.
     กองมาตรฐานวินัย
มน.
     กองอุทธรณ์
อธ.
     กลุ่มงานร้องทุกข์
รท.

(ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การใช้คำย่อในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2548  ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2548)

Home