ยศของข้าราชการตำรวจภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ยศของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ใช้คำย่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อยศ
( ภาษาไทย)

คำย่อ
( ภาษาไทย)

ชื่อยศ
( ภาษาอังกฤษ)

คำย่อ
( ภาษาอังกฤษ)

พลตำรวจเอก

พล.ต.อ.

Police General

Pol.Gen.

พลตำรวจโท

พล.ต.ท.

Police Lieutenant  General

Pol.Lt.Gen.

พลตำรวจตรี

พล.ต.ต.

Police Major General

Pol.Maj.Gen.

พลตำรวจจัตวา

พล.จ.ต.

Police Brigadier General

Pol.Bri.Gen

พันตำรวจเอก

พ.ต.อ.

Police Colonel

Pol.Col.

พันตำรวจโท

พ.ต.ท.

Police Lieutenant Colonel

Pol.Lt.Col.

พันตำรวจตรี

พ.ต.ต.

Police Major 

Pol.Maj.

ร้อยตำรวจเอก

ร.ต.อ.

Police Captain

Pol.Capt.

ร้อยตำรวจโท

ร.ต.ท.

Police Lieutenant

Pol.Lt.

ร้อยตำรวจตรี

ร.ต.ต.

Police Sub-Lieutenant

Pol.Sub.Lt.

ดาบตำรวจ

ด.ต.

Police Senior Sergeant Major

Pol.Sen.Sgt.Maj.

จ่าสิบตำรวจ

จ.ส.ต.

Police Sergeant Major

Pol.Sgt.Maj.

สิบตำรวจเอก

ส.ต.อ.

Police Sergeant

Pol.Sgt.

สิบตำรวจโท

ส.ต.ท.

Police Corporal

Pol.Cpl.

สิบตำรวจตรี

ส.ต.ต.

Police Lance Corporal

Pol.L/C.

พลตำรวจ

พล ฯ

Police Constable

Pol.Const

Home