โทรศัพท์หน่วยงานราชการ/เอกชน

ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ
1. ที่ทำการปกครองอำเภอ
0-4358-1223
30. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาขัน
08-1966-1799
2. พัฒนาการอำเภอ
0-4358-1638
31. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
08-5744-1324
3. เกษตรอำเภอ
0-4358-1462
32. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
0-4358-8506
4. สาธารณสุขอำเภอ
0-4358-1261
33. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
0-4358-8458
5. สัสดีอำเภอ
0-4358-1668
34. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
08-1546-8417
6. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
0-4358-1053
35. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่
08-1871-7925
7. ผู้กำกับการ สภอ.สุวรรณภูมิ
0-4358-1481
36. องค์การบริหารส่วนตำบลดอกไม้
0-4354-6027
8. โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
0-4358-321-2
37. องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง
0-4354-6091
9. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
0-4358-1639
38. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
0-4354-6125
10. ท้องถิ่นอำเภอสุวรรณภูมิ
0-4358-1529
39. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
0-4354-7375
11. สรรพากรพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ
0-4358-1049
40. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
08-9350-5276
12. ปศุสัตว์พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ
0-4358-1353
41. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
0-4358-1603
13. นักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอ
0-5739-0138
42. โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย
0-4358-0097
14. ที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
0-4358-1434
43. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
0-4358-1034-5
15. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
0-4353-2532
44. โรงเรียนสุวรรณภูมิ
0-4358-1460
16. ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
0-4358-1169
45. กำนันตำบลเมืองทุ่ง
08-7271-0147
17. หัวหน้าหมวดการทาง สุวรรณภูมิ
0-4358-0470
46. กำนันตำบลทุ่งศรีเมือง
18. ประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ
0-4358-1350
47. กำนันตำบลบ่อพันขัน
08-1063-4080
19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ
0-4358-1457
48. กำนันตำบลจำปาขัน
08-9350-9353
20. ไปรษณีย์สาขาสุวรรณภูมิ
0-4358-1316
49. กำนันตำบลหัวช้าง
08-7948-4552
21. ธนาคาร ธ.ก.ส.
0-4358-1386
50. กำนันตำบลช้างเผือก
08-1051-7823
22. ธนาคารออมสิน
0-4358-1401
51. กำนันตำบลห้วยหินลาด
08-6251-5805
23. ธนาคารไทยพาณิชย์

0-4353-3804-6

52. กำนันตำบลหัวโทน
08-7854-5456
24. ธนาคารกรุงไทย
0-4358-1251-3
53. กำนันตำบลน้ำคำ
08-7080-6637
25. เทศบาลตำบลสระคู
0-4358-1221
54. กำนันตำบลนาใหญ่
08-7858-3898
26. องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
0-4353-2535
55. กำนันตำบลดอกไม้
0-4358-0134
27. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง
08-9573-9331
56. กำนันตำบลหินกอง
28. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง
08-7948-8041
57. กำนันตำบลทุ่งหลวง
08-6218-8212
29. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน
08-6361-1259
58. กำนันตำบลทุ่งกุลา
0-4361-1603

Home