รายงานผลการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 26 - 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

26 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน

ไม่พบสารเสพติด  

2

27 ธ.ค.2554

1.ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 8 คน
2.ตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด
-นายสุริยา  เจริญวัชระ อายุ 29 ปี
-นายนัธวุฒิ  เชองหอม อายุ 30 ปี

จับกุม 2 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

3

28 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 9 คน

ไม่พบสารเสพติด  

4

29 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน
นายจักรกริช  จันทร์ภูมิ อายุ 19 ปี

จับกุม 1 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

5

30 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 00 คน

   

6

31 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  00 คน

   

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคม  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

19 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน
1.นายจิตรชนะ  สามิบัติ อายุ 34 ปี
2.นายเด็ดดวง ไกรกลางดอน อายุ 40 ปี
3.นายบุญภา  ศรัทธาธรรม อายุ 26 ปี

จับกุม 3 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

2

20 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 9 คน
นายศักดิ์ศรี  อุปัชฌาย์ อายุ 18 ปี

จับกุม 1 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

3

21 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 12 คน

ไม่พบสารเสพติด  

4

22 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 12 คน

ไม่พบสารเสพติด  

5

23 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 9 คน
1.นายนิรันดร์  เวชกามา อายุ 38 ปี
2.นายธนกฤติ  อาจชมภู อายุ 34 ปี
3.นายโชติช่วง  ชาญฉลาด อายุ 43 ปี
4.นายศักดิ์ดา  สายหยุด อายุ 32 ปี
5.นายสันติ  หมื่นหนองทุ่ม อายุ 28 ปี

จับกุม 5 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

6

24 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน
นายสุระชัย  ศรีคำ อายุ 23 ปี

จับกุม 1 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

7

25 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 11 คน

ไม่พบสารเสพติด  

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

12 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 11 คน

ไม่พบสารเสพติด  

2

13 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 12 คน
1.น.ส.ขนิษฐา  แรงสูงเนิน อายุ 22 ปี
2.น.ส.บุปผาชาติ  คะเรรัมย์ อายุ 27 ปี
3.น.ส.ปาริญา  อำมะเหียะ อายุ 25 ปี
4.น.ส.พิจิตรา  จันทร์หนองสรวง อายุ 22 ปี

จับกุม 4 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

3

14 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน
นายสิทธิศักดิ์  ประสาร อายุ 16 ปี

จับกุม 1 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

4

15 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน
นายธนาวุธ  แผงอ่อน อายุ 17 ปี

จับกุม 1 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

5

16 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 11 คน
น.ส.สุพัฒน์  อิฐจันทร์ อายุ 29 ปี

จับกุม 1 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

6

17 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 12 คน

ไม่พบสารเสพติด  

7

18 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 11 คน

ไม่พบสารเสพติด  

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 5 - 11 ธันวาคม  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

5 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 8 คน

ไม่พบสารเสพติด  

2

6 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 7 คน
นายเอกรินทร์   ภูถวิล อายุ 20 ปี

จับกุม 1 คน
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

3

7 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน

ไม่พบสารเสพติด  

4

8  ธ.ค.2554

1.ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 12 คน
นายชิตพล   ภูสะอาด อายุ 21 ปี
2.หมายค้น 1 เป้าหมาย
นายนนทชัย  แสนโคตร อายุ 17 ปี

จับกุม 1 คน
-เสพยาบ้า

-ครอบครองยาบ้า


-ปัสสาวะ 1 ขวด

-ยาบ้าเม็ดสีส้ม 12  เม็ด

5

9 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน

ไม่พบสารเสพติด  

6

10 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 12 คน

ไม่พบสารเสพติด  

7

11 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน

ไม่พบสารเสพติด  

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

28 พ.ย.2554

นายธีระพงษ์  เอกวงษา อายุ 24 ปี

จำหน่ายยาบ้า

1.ยาบ้าเม็ดสีส้ม จำนวน 31 เม็ด
2.เงินล่อซื้อ 7,500 บาท
3.โทรศัพท์ 1 เครื่อง

 

 

ตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา

ตาม พรบ.มาตรการฯ

1.เงินสด 11,500 บาท

2

 

นายปัณณวิชย์  กลางลาด อายุ 25 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม 3  เม็ด

3

 

นายเลวัฒน์  เวียงคำ อายุ 20 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

4

29 พ.ย.2554

นายจักรพงษ์  แดงสาย อายุ 23 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

5

 

นายอนุชิต  โคตรสุวรรณ อายุ 25 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

6

30 พ.ย.2554

นายอธิพงษ์  พันธ์สระคู อายุ 23 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

7

 

นายชาญชัย  พัฒนจักร อายุ 27 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

8

1 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 13 คน
1.นายวิทยา  อิสระคำ อายุ 28 ปี

จับกุม 3 ราย
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

9

 

2.นายรัตนพงษ์  จีนหลง อายุ 26 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

10

 

3.นายนิรันดร์  รัตนวงศ์ อายุ 20 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

11

2 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 15 คน
1.นายต้อย  สุระโส อายุ 31 ปี

จับกุม 3 ราย
เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

12

 

2.นายวีระวุฒิ  พลอาจ อายุ 23 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

13

 

3.นายกิตติภพ  เหล็กคำ อายุ 25 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

14

3 ธ.ค.2554

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 12 คน

ไม่พบสารเสพติด  

15

4 ธ.ค.2554

นายมังกร  จันทะภูมิ อายุ 26 ปี

สารระเหย

กาว 1 กระป๋อง

16

 

ตรวจปัสสาวะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 10 คน

ไม่พบสารเสพติด  

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 21- 27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

21 พ.ย.2554

นายนัธวุฒิ  เชิงหอม์ อายุ 30 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

2

 

นายอธิคม  จันทคาม อายุ 23 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

3

 

นายนิวัติ  ดาศรี  อายุ 22 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

4

 

นายไพจิตร  ถินอุดม อายุ 36 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

5

22 พ.ย.2554

นายเอกลักษณ์  แสนวัฒน์ อายุ 20 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

6

 

นายธนะชัย  ผลาผล อายุ 23 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

7

 

ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 7  คน

พบสารเสพติด 2 ราย

 

8

23 พ.ย.2554

นายธรรมนูญ  อุปัชฌาย์ อายุ 25 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม 8  เม็ด

9

 

นายสถิตย์  โตหนองหว้า อายุ 33 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

10

 

นายอธิวัฒน์  เชิงหอม อายุ 27 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

11

 

นายชาญชัย  ใจตรง อายุ 18 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

12

 

ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 5  คน

พบสารเสพติด 3 ราย  

13

24 พ.ย.2554

น.ส.พรทิพย์  หินซุย อายุ 20 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

14

  นายสิทธิกร  ศรชัย อายุ 29 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

15

  นายพชร  ดวงเกตุ อายุ 22 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

16

  นายอรรถชัย  ผ่องใส อายุ 18 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

17

25 พ.ย.2554

นายพงษ์ศักดิ์  หลักคำ อายุ 29 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

18

  นายธนัท  เกษามา อายุ 19 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

19

  นายมานะ  เมียนทอง อายุ 19 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

20

  นายธนากร  พงษ์เจตสุพรรณ์ อายุ 34 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

21

26 พ.ย.2554

ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 7  คน

ไม่พบสารเสพติด  

22

27 พ.ย.2554

ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 8  คน

ไม่พบสารเสพติด  

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 14 -20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

14 พ.ย.2554

นายวุฒิพงษ์  โพธิสาร์ อายุ 19 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

2

15 พ.ย.2554

นายสิทธิพงษ์  เนตรวงศ์ อายุ 24 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

3

  นายอัฒพงษ์  พรมมายอม อายุ 23 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

4

  นายกิตติพงษ์  ทาสระคู อายุ 30 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

5

  นายปัทมากร  ศรีบุญ อายุ 26 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

6

16 พ.ย.2554

นายชานุวัฒน์  อินทริกานนท์ อายุ 36 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

7

 

น.ส.กัญญารัตน์  สำโรงแสง อายุ 25 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม 7  เม็ด

8

  นายธงชัย  เมืองสนาม อายุ 25 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม 6  เม็ด

9

17 พ.ย.2554

นายวรวัฒน์  ทมธิแสง อายุ 23 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

10

  นายปิยะพงษ์  เลาะหะนะ อายุ 24 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

11

  นายนพรัตน์  พรมวาสุรีย์ อายุ 21 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

12

  นายณรงค์เดช  อ่อนสำโรง อายุ 31 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

13

  นายณัชพล  แป้นวงศ์ อายุ 22 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

14

18 พ.ย.2554

นายวีระพงษ์  โยคะวัฒน์ อายุ 19 ป

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม 1 เม็ด

15

  นายวิชาญ  ตันหง่าย อายุ 36 ป

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

16

  นายอดิศักดิ์  ผุดบัวดง อายุ 19 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

17

20 พ.ย.2554

นายสันติรักษ์  อภิโชติธนกุล อายุ 27 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม 10 เม็ด

18

 

น.ส.กัญญารัตน์  สำโรงแสง อายุ 25 ปี

ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย

ยาบ้าเม็ดสีส้ม 20 เม็ด

 

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 7 -13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

8 พ.ย.2554

นายวิมลชัย  มีสนาม์ อายุ 19 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

2

 

นางอรพิมพ์  โคตรทอง อายุ 34 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้า 2 เม็ด

3

 

นายเทอดศักดิ์  สุขยิ่ง อายุ 17 ปี

สารระเหย

กาว 1 กระป๋อง

4

 

ด.ญ.รัชชนก  วังโน อายุ 14 ปี

สารระเหย

กาว 1 ถุง

5

 

น.ส.ทับทิม  แก้วสระคู อายุ 17 ปี

สารระเหย

กาว 1 ถุง

6

 

ตรวจค้น 2 เป้าหมาย

หมายค้นศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่พบยาเสพติด

7

11 พ.ย.2554

นายสุวิทย์  จัดสนาม อายุ 35 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

31 ต.ค.2554

นายอุดมพร  รัตนสังข์ อายุ 34 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

2

4 พ.ย.2554

นายชรินทร์  มาสอน อายุ 21 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้า 2 เม็ด

3

 

นายฐิติพงษ์  วันทอง อายุ 19 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ 1 ขวด

4

5 พ.ย.2554

นายสลาย  ศรีสมบูรณ์ อายุ 38 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้า 1 เม็ด

 

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 24-30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ชื่อ สกุล ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

29 ต.ค.2554

ตรวจค้น 1 เป้าหมาย

หมายค้นศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2

26 ต.ค.2554 ตรวจยึดทรัพย์ของผู้ต้องหา

ตาม พรบ.มาตรการฯ 2534

1.เงินสด 40,000 บาท
2.รถจักรยานยนต์ 1 คัน
รวมราคาประมาณ 70,000 บาท

3

25 ต.ค.2554 นายอัมรินทร์  ดีปัญญา อายุ 20 ปี เสพยาบ้า ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

4

26 ต.ค2554 นายบัณฑิต  อ่อนสองชั้น อายุ 31 ปี จำหน่ายยาบ้า 1.ยาบ้าเม็ดสีส้ม 30 เม็ด
2.กัญชาแห้ง 22 กรัม
3.อาวุธปืน .22 จำนวน 1 กระบอก
4.กระสุนปืน .22 จำนวน 24 นัด
5.เงินล่อซื้อ 6,000 บาท
6.โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
7.รถจักรยานยนต์ 1 คัน

5

27 ต.ค2554

นายพินิจิ  พันธ์แสวง อายุ 30 ปี

เสพยาบ้า ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

6

29 ต.ค2554 นายจารุวัฒน์  โอสระคู อายุ 22 ปี เสพยาบ้า ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 17-23  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554 

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ชื่อ สกุล ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

18 ต.ค.2554

ตรวจค้น 1 เป้าหมาย

หมายค้นศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2

18 ต.ค.2554 นายชาญณรงค์  โปร่งจิต อายุ 19 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม จำนวน 2 เม็ด

3

  นายสันติสุข  อุปัชฌาย์ อายุ 19 ปี เสพยาบ้า ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

4

  นายสุรชาติ  บุตรหนองหว้า อายุ 19 ป เสพยาบ้า ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

5

 

นายกิตติพรรณิ  บ่อคุ้ม อายุ 19 ปี

เสพยาบ้า ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

6

  นายชิตพล  ภูสะอาด อายุ 21 ปี เสพยาบ้า ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 10-16  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ชื่อ สกุล ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

10 ต.ค.2554

นายสุทัศน์  เนตรวงศ์ อายุ 25 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม จำนวน 6 เม็ด

2

 

น.ส.ดอกรัก  เนตรวงศ์ อายุ 30 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็ดสีส้ม จำนวน 6 เม็ด

3

 

นายไกรษร  ศรีสนาม อายุ 27 ปี

เสพยาบ้า

ปัสสาวะ จำนวน 1 ขวด

4

 

นายจิตติศักดิ์  สุขสงค์ อายุ 29 ปี

จำหน่ายยาบ้า

1.ยาบ้าเม็ดสีส้ม จำนวน 7 เม็ด
2.เงินล่อซื้อ จำนวน 2,500 บาท

รายงานผลการจับกุมยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 1-10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2554

ลำดับ

วัน เดือน ปีที่จับกุม

ชื่อ สกุล ผู้ต้องหา

ข้อหา

ของกลาง

1

5 ต.ค.2554

น.ส.จิราวรรณ  โฉมหน้า อายุ 19 ปี

ครอบครองยาบ้า

ยาบ้าเม็้ดสีส้ม จำนวน 1 เม็ด

 

       

 

       

Home